Næringsavfall, riving og gjennvinning

Lokal leverandør av rivings- og avfallstjenester

Riving og gjennvinning handlar om meir enn å fjerne eit bygg. Det krev planlegging, nøyaktig arbeid og å vere på lag med miljøet rundt deg. Kjosås Maskin har utstyr og lange erfaringar med riving og gjennvinning. Me leverer alle typar avfall til vårt godkjente sorterings- og omlastningsmottak, for gjennvinning ,eller vidare levering til godkjent deponi.
Me utarbeider og leverer miljøsaneringsplan og avfallsplan for dykk ihenhold til krav frå SFT ; Avfallsforskriften. Sjå: www.sft.no
Ved behov for labratorieprøvar og dokumentasjon av avfallet brukar me Hardanger Miljøsenter AS sine tjenester. Dette skapar tryggheit for alle som handterer avfallet, for kunden og for deponia som tek imot avfallet for vidare behandling. Sjå: www.asa-odda.no

Våre åpningstider: Mandag - Fredag frå 07.00-15.00, ellers etter avtale

Avfall som me kan motta hos oss:
Plast, Gummi inkludert bildekk, jern og metall, papp og papir, trevirke, glas, elektrisk og elektronisk avfall.

Me kan ikkje ta i mot: Blanda hushaldsavfall, våtorganisk avfall, bilvrak, mat-, fiske og slakteavfall, avløpsslam, sjølvtennande stoff, flytande avfall, infeksjonsfremmande stoff, eksplosivt avfall og radioaktivt avfall.

Er du i tvil om du kan levere ditt avfall hos oss, ta gjerne kontakt for veiledning og hjelp. Me ka også vere behjelpeleg med å levere avfall direkte vidare til våre samarbeidspartar som også tar i mot andre fraksjonar.